Algemene voorwaarden

 • Home
 • /
 • Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Kellenaers Online Media

1. Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod: het (product– en)dienstenaanbod van een Derde dat door een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon via het Platform kan worden aanvaard.
 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Kellenaers Online Media.
 • Diensten/Producten: de (commerciële) diensten en/of Producten die via het Platform voor Derden door Kellenaers Online Media in hoedanigheid als affiliate worden aangeboden aan Gebruikers.
 • Gebruiker(s): iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die van het Platform gebruik maakt, hieronder begrepen Derden.
 • Derde(n): de natuurlijke persoon of organisatie/rechtspersoon (of een vertegenwoordiger hiervan) waarvoor Kellenaers Online Media affiliate diensten aanbiedt.
 • Partij/Partijen: Kellenaers Online Media en/of de Gebruiker(s).
 • Platform: de website(s), social media account(s), app(s) en andere tools van Kellenaers Online Media en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Diensten/Producten en Producten beschikbaar worden gemaakt.
 • Kellenaers Online Media: Kellenaers Online Media, gevestigd te 5963NZ Hegelsom die via het Platform de Diensten/Producten van Derden aan de Gebruikers aanbiedt en hiervoor een commissie ontvangt.

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Kellenaers Online Media zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Gebruiker(s) gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Kellenaers Online Media uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Door gebruik te maken van het Platform, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene voorwaarden.

3. Aanbod 

 1. Kellenaers Online Media publiceert het Aanbod namens Derden op het Platform, overeenkomstig de door Derden aangeleverde informatie, dan wel op basis van informatie en ervaringen van Kellenaers Online Media.
 2. Kellenaers Online Media aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op het Platform.
 3. Informatie uit of afkomstig van het Platform mogen zonder toestemming van Kellenaers Online Media niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

4. Misbruik Platform

 1. Het gebruik van het Platform is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden via het Platform.
 2. Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan het Platform:
 • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’;
 • te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van het Platform gebruik kunnen maken;
 • op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen;
 • te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software;
 • te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Kellenaers Online Media.

5. Onderhoud en aanpassingen

 1. Kellenaers Online Media zal zich inspannen om het Platform naar behoren en met zorg te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het Platform te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn.
 2. Kellenaers Online Media onderhoudt het Platform en kan updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren.
 3. Kellenaers Online Media heeft het recht om informatie of de functionaliteit op het Platform te wijzigen of te verwijderen.

6. Informatieverstrekking door Gebruiker

 1. Door inbreng van informatie in het Platform gaat Gebruiker er mee akkoord dat deze informatie eventueel kan worden gedeeld met andere Gebruikers, conform de voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring.
 2. Gebruiker is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Kellenaers Online Media meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Dienst en van een wettelijke verplichting, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het Platform ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Gebruiker vrijwaart Kellenaers Online Media voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten en Gebruiker zal Kellenaers Online Media alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.

7. Privacy

 1. Kellenaers Online Media houdt zich aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Kellenaers Online Media de Gebruiker naar de Privacyverklaring van Kellenaers Online Media.
 2. Indien het gebruik van het Platform door de Gebruiker is geëindigd, zal Kellenaers Online Media, alle persoonsgegevens wissen en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.
 3. Gebruiker stelt Kellenaers Online Media onmiddellijk in kennis indien naar de mening van Gebruiker een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming.
 4. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Kellenaers Online Media mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kellenaers Online Media door of namens Gebruiker verwerkt worden.

8. Aansprakelijkheid

 1. Gebruikers gebruiken het Platform volledig voor eigen rekening en risico. Kellenaers Online Media neemt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van Gebruiker(s) binnen en buiten het Platform.
 2. Kellenaers Online Media is niet aansprakelijk voor het misbruik maken van het Platform door (andere) Gebruikers. Kellenaers Online Media is ook niet aansprakelijk voor hetgeen wordt besproken of informatie die onderling gedeeld wordt tussen Gebruikers.
 3. Kellenaers Online Media heeft een inspanningsverplichting om te zorgen dat het Platform zonder technische storingen functioneert. Onderhoudswerkzaamheden, ontwikkeling van het Platform kunnen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken, waarbij ook dataverlies kan ontstaan. Kellenaers Online Media kan de beschikbaarheid van het Platform of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen.
 4. Kellenaers Online Media kan het Platform tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.
 5. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Kellenaers Online Media is niet aansprakelijk voor de uitingen en/of informatie die door Gebruikers worden verspreid via het Platform.
 6. Kellenaers Online Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die op het Platform te vinden zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van Kellenaers Online Media voor schade van Gebruiker die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige gegevens die op het Platform worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten.
 7. Gebruiker vrijwaart Kellenaers Online Media hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van het Platform door Gebruiker.

9. Klachten 

 1. Klachten van Gebruikers dienen bij de betreffende Derde te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het Aanbod van een Derde en de uitvoering daarvan ligt bij de betreffende Derden.
 2. Als een Gebruiker een klacht heeft over het Platform, dan dient deze klacht door de Gebruiker per e-mail te worden gecommuniceerd met Kellenaers Online Media.
 3. Nadat de klacht door Kellenaers Online Media is ontvangen zal Kellenaers Online Media zo snel mogelijk, reageren met een ontvangstbevestiging. Kellenaers Online Media streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Derde (lid 1) of Kellenaers Online Media (lid 2).

10. Geheimhouding 

 1. Gebruiker zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. het Platform en de Diensten/Producten ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kellenaers Online Media zal Gebruiker informatie en/of gegevens welke haar door Kellenaers Online Media ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de zaken en/of het uitvoeren van de Diensten/Producten overeenkomstig de Overeenkomst.
 2. De in het vorige lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie ter zake waarvan door Gebruiker kan worden aangetoond dat:
 • de informatie reeds publiekelijk bekend was;
 • het informatie van algemene bekendheid betreft;
 • de openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

     3. De geheimhoudingsverplichting leggen Gebruikers ook de door hen in te schakelen           derden op.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) het Platform, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten bij Kellenaers Online Media of haar licentiegevers.

Het is niet toegestaan om het Platform geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Kellenaers Online Media over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.

Kellenaers Online Media garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Gebruiker geleverde Diensten/Producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

12. Boete

 1. Bij overtreding van het bepaalde in de Algemene voorwaarden verbeurt Gebruiker ten behoeve van Kellenaers Online Media zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat Gebruiker in overtreding is.
 2. Een door Gebruiker verschuldigde boete laat onverlet het recht van Kellenaers Online Media op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

13. Wijziging Algemene voorwaarden

 1. Kellenaers Online Media mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan het gebruik van het Platform staken. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.

14. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kellenaers Online Media en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 3. Uitsluitend de rechtbank van de locatie van Kellenaers Online Media is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Benieuwd naar mijn allerlaatste reviews?

Deze houden wij altijd up-to-date!

>

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten